Berlin Chen's Personal Homepage ( 陳柏琳,國立台灣師範大學資訊工程系教授)

Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 被像和美三田杏青沼知朝的人妻凌辱被辣妹同學出賣金髮春藥日本人 無修正 中出成人直播中國人國產學生酒吧直播直播淫水俄羅斯 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 巴 八 扒 叭 吧 芭 疤 捌 笆 仈 粑 杷 罷 拔 跋 鈸 犮 把 靶 鈀 爸 耙 壩 霸 波 玻 剝 缽 菠 撥 播 岥 砵 啵 袚 鱍 白 伯 帛 泊 勃 --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB --- a +++ b/trunk/net.sourceforge.zdt.core/etc/input-pinyin.utf-8 @@ -0,0 +1,21264 @@ +a 啊 阿 嗄 腌 錒 +ai 愛 唉 呆 哀 艾 礙 哎 埃 矮 挨 癌 曖 隘 Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB Download this file. 21265 lines (21264 with data), 389.8 kB

[index] [1635] [1592] [1556] [344] [157] [1067] [253] [8] [1501] [294]